Bevar oslomarka og skogen på Ravnkollen

Det viktigste først: Miljøpartiet De Grønne går til valg på å bevare oslomarka som natur- og friluftslivsområde og vi vil aldri forhandle bort Marka i et eventuelt byrådssamarbeid. Det bør både Arbeiderpartiet og de nåværende byrådspartiene notere seg.

Jon Julius Sandal (Foto: CF-WESENBERG)
Jon Julius Sandal (Foto: CF-WESENBERG)

Av: Jon Julius Sandal, bystyrekandidat og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne til Grorud bydelsutvalg

I forslaget til ny kommuneplan som ble sent på høring våren 2014 ble Ravnkollen foreslått tatt ut av marka og erstattet med dårligere mark i Bånkallia på den andre siden av Romsås. Et såkalt makeskifte. Bånkallia er en bratt skråning ned mot Rv4 Trondheimsveien, med et støyende pukkverk som nærmeste nabo og kryssende høyspentmastledning gjennom området. I planen ble det lagt opp til bygging av 750 blokkleiligheter og 300 rekkehus i Ravnkollen. Av 26 høringsuttalelser var 24 i mot planene. Da kommuneplanen ble lagt fram nå i vår er Ravnkollen foreløpig tatt ut av planen. Byrådet varsler samtidig ny utredning av utbygging på Ravnkollen, noe som betyr omkamp etter valget.

Etter flere utspill fra fortrinnsvis politikere i Arbeiderpartiet og Høyre som har tatt til ordet for boligbygging i marka har saken vært aktuell lenger. Lokalt har motstanden vært massiv og i 2012 ble beboeraksjonen Bevar skogen på Romsås og Ravnkollen startet. Aksjonen støttes av lokale velforeninger, borettslag, foreldreutvalg, politikere og miljøvernorganisasjoner.

Miljøpartiet De Grønnes standpunkt har hele tiden vært at vi er mot utbygging i marka og vi har engasjert oss spesielt i saken fra første dag. Harald Nissen (MDG) har flere ganger møtt aksjonsgruppa både på Romsås og i Rådhuset og Rasmus Hansson (MDG) har vært på befaring og i møte med aksjonsgruppa og tatt opp saken i Stortinget. Som medlem i Grorud Bydelsutvalg (BU) stemte jeg sammen med mindretallet mot utbygging av Ravnkollen når kommuneplanen ble lagt ut på høring.

For Miljøpartiet De Grønne er bevaring av markagrensa viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. Ravnkollen har et unikt naturmiljø, med viktige kulturminner og en flott utsiktspost over bydelen og store deler av Oslo. Ved utbygging vil tilgangen til dette gå tapt. Eventuelt tap av naturmangfold og kulturminner ble heller ikke tatt med i beslutningsgrunnlaget når saken ble lagt fram for bydelsutvalget til behandling våren 2014 slik naturmangfoldloven og kulturminneloven påkrever.

Grønne lunger skaper trivsel og velvære. Grøntarealer og parker bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet, lokalklima og bedre vannavrenning. Grøntarealer fremmer aktivitet, fysisk og psykisk helse, bidrar til livskvalitet og skaper rom for rekreasjon og samvær. Grønn politikk handler ikke bare om å skjerme og bevare naturen, men også om å ta naturen i bruk og skape levende lokalsamfunn hvor det er godt å leve for alle. Derfor vil vi sikre markagrensa, verne eventyrskoger og bevare Ravnkollen mot utbygging.

Ravnkollen er et flott og mye brukt rekreasjons- og turområde for befolkningen på Romsås. Området brukes av hele nærmiljøet, barnehagene, skolene og eldre. Det foreslåtte erstatningsområdet på Bånkallia vil aldri kunne erstatte dette. Utbygging av Ravnkollen vil på ingen som helst måte komme Romsås eller befolkningen til gode. Miljøpartiet De Grønne lover fortsatt kamp for bevaring av oslomarka og Ravnkollen.

Innlegget ble først publisert i Akers Avis Groruddalen 3. juni 2015.