De Grønne sikrer mer til rock & roll og frivillighet

Rock & roll i Grorud Bydelsutvalg. Miljøpartiet De Grønnes BU-representant i Grorud bydelsutvalg sikret mer frivillighetsmidler og støtten til GranittRock. Miljøpartiet De Grønne fremmet også flere forslag for styrking av bemanningen i barnehagene, blant annet at det settes inn vikar fra første fraværsdag ved sykdom i personalet.

Jon Julius Sandal
Jon Julius Sandal

Torsdag 11. desember vedtok Grorud bydelsutvalg busdsjettet for Grorud Bydel. Sammen med AP, SV og Rødt foreslo Miljøpartiet De Grønne å opprettholde støtten til GranittRock. Forslaget om å bevilge 250.000 til festivalen ble enstemmig vedtatt. De Grønnes representant foreslo også en kraftig økning i frivillighetsmidlene i bydelen, men forslaget om å øke frivillighetsmidlene til en promille ble nedstemt. Bydelsdirektørens kuttforslag ble likevel reversert.

Les: Miljøpartiet De Grønnes tilleggsforslag til budsjett i bydel Grorud (PDF).

Miljøpartiet De Grønne foreslo reversering av det foreslåtte kuttforslaget i frivillighets og kulturmidler og at midlene styrkes med 500.000, dvs. at den totale potten på frivillighets og kulturmidler skulle økes til 1.000.000. I tillegg foreslo De Grønne at støtten til Granittrock skulle videreføres med 250.000. Totalt ønsket Miljøpartiet De Grønne 750.000 til styrking av frivillighet og kultur.

– Kultur og frivillighet er viktige kilder til økt livskvalitet og et levende lokalsamfunn. Miljøpartiet De Grønne mener at en krone brukt på kultur og frivillighet vil betale seg mange ganger tilbake i form av livskvalitet, bedre helse og økt deltakelse fra bydelens innbyggere, sier BU-representant Jon Julius Sandal.

I Bydelsdirektørens forslag til budsjett var det ikke satt av penger til Granittrock i 2015. Miljøpartiet De Grønnes forslag om å videreføre støtten til Granittrock i 2015 med 250.000 kroner ble enstemmig vedtatt.

Les mer i Akers Avis Groruddalen: Et rocka bydelsutvalg.

– Festivalen er en viktig bidragsyter til det lokale kulturtilbudet der også lokale musikere får vist seg fram sammen med større artister. Granittrock er en åpen, inkluderende og rusfri festival med sterk lokal identitet som folk på Grorud er veldig stolte av. At bydelen ikke ønsket å videreføre støtten i 2015 forstår jeg ikke. Det skulle bare mangle at ikke bydelen støtter et tiltak som dette, sier Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Vikar fra første dag!

– Bydelsutvalget er kjent med at det ikke settes inn tilstrekkelig med vikarer ved sykdom og fravær i bydelens barnehager og at det kan gå opp til 16 sykedager før det settes inn vikar ved sykdom. Miljøpartiet De Grønne mener at dette er et brudd på grunnbemanningsavtalen som sier at det skal være 3 voksne per 9 barn under 3 år og 3 voksne per 18 barn over 3 år, sier BU-representant Jon Julius Sandal.

Miljøpartiet De Grønne fremmet derfor tre verbalforslag for å sikre bemanningen i bydelens barnehager. Forslaget om at det skal settes inn vikar fra første dag ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. For å sikre tilgangen på kvalifiserte vikarer foreslo Miljøpartiet De Grønne at det opprettes en kommunal vikarpool for barnehagene. Da det ikke var flertall for dette konkrete forslaget ble et omforent forslag av AP, MDG, SV og Rødt om å utreding av vikarpool vedtatt og MDG stemte subsidiært for dette.

Synliggjøring av vikarbudsjettet for barnehagene.

Miljøpartiet De Grønne foreslår mener det er uheldig at et vikarbudsjett for bydelens tjenester ikke gjøres synlig i budsjettet, slik praksis er i andre bydeler. Dette gjør det vanskelig for lokale folkevalgte å fremme forslag til endringer i budsjettet. Miljøpartiet De Grønne fremmer derfor verbalforslag om å synliggjøre vikarbudsjettet, men dette ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Høyre og Frp.

– Sykefraværet i bydelens barnehager er stort og jeg mener at dette har sammenheng med for lav bemanning. 16-dagers regelen er ikke ment som et sparetiltak eller at arbeidsgiver skal kunne drive rovdrift på sine ansatte, men for at også arbeidsgiver skal stimuleres til innsats for å få ned sykefraværet. Ved å synliggjøre vikarbudsjettet får vi bedre oversikt om det brukes nok penger til vikarer. Det er vår oppgave som folkevalgte å ivareta dette, sier Jon Julius Sandal.

Miljøpartiet De Grønnes verbalforslag:

  1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om at grunnbemanningsavtalen for barnehagen også følges ved sykdom og at det settes inn vikar i barnehagene fra første sykedag.
  2. For å sikre rask tilgang på nok kvalifiserte vikarer ber bydelsutvalget om at det opprettes en vikarpool for barnehagene.
  3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om at vikarbudsjettet for bydelens tjenester synliggjøres i budsjettforslaget for 2016.

Mer til bydelene.

– Miljøpartiet De Grønne vil øke bydelenes handlingsrom og i vårt forslag til Oslo-budsjettet foreslo vi å redusere bydelenes generelle rammekutt med 179 millioner. Det er ute i bydelene folk bor. Om bydelsutvalgene og lokaldemokratiet skal gi noe som helst mening, må bydelene tilføyes større ressurser og mer makt for å kunne ivareta sine oppgaver på en god måte, avslutter Jon Julius Sandal.