Innlegg: Groruddalen nedprioritert i Oslopakke 3?

Fotocredit: Plan- og bygningsetaten Oslo

Vi hører at det ropes høyt i Asker og Bærum, men de roper – merkelig nok – på mer trafikkstøy og mer forurensning. Vi har begynt å rope vi også! Det er på Romerike og i Oslo Øst og Groruddalen den største befolkningsveksten kommer, og vi roper på et bedre oppvekstmiljø med mindre trafikk, og slutt på helsefarlig og økende luftforurensning.

13. mai 2016

I disse dager avsluttes etter alt å dømme forhandlingene om Oslopakke 3, som styrer bruken av bompengemidler til nye vei- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus. Vi er bekymret for at nødvendige grep ikke blir tatt for å løse problemene med forurensende og helsefarlig luft, samt behov for bedre fremkommelighet med et bedre kollektivt transporttilbud for innbyggerne i Groruddalen og Oslo Øst.

Det er trist når Høyre mener at mer motorvei i Akershus er den politiske løsning for de klare utfordringene som Oslo nå står ovenfor. Forskning og måling på både luftkvalitet og trafikk viser at mer vei fører til mer trafikk og dermed til det motsatte av de mål som vi trenger å nå.

Med den forventete befolkningsveksten i Oslo og Akershus i årene som kommer, er det helt avgjørende at trafikkveksten skjer med gange, sykkel og kollektivtransport, og at mange av de som i dag bruker bil til jobb og andre daglige gjøremål opplever at det er mulig å skifte til kollektivt. For at det skal være realistisk kreves det en massiv satsning på å utvikle gode baneløsninger, som Ahus-/Romeriksbanen, og at arbeidet med å få på plass ny T-bane-tunnel forseres.

Riktignok forventer vi at den kommende Oslopakke 3 vil inneholde begge deler, men vi er redde for at det ikke er satt av tilstrekkelige økonomiske midler til at dette kommer raskt nok. At det er vanskelig å finne nok penger til kollektivsatsningen er kanskje ikke så rart når man planlegger veiprosjektet E18 til rundt 40 milliarder.

En Ahus-/ Romeriksbane er ikke bare mye billigere, den er også viktig for å redusere biltrafikk og luftforurensning i Groruddalen og Oslo Øst. Det er viktig at en slik løsning allerede fra starten planlegges med tanke på forbindelse til områdene: Kjeller, Lillestrøm, Strømmen og Lørenskog, med utnyttelse av Grorudbanen og Furusetbanen. På den måten flytter vi ikke bare mer av trafikken på Nedre Romerike over på kollektivt, men vi skaper også et bedre T-bane-nett i Groruddalen. Sammen med en ny T-bane-tunnel gjennom Oslo, som er nødvendig for å kunne øke kapasiteten, vil vi ha tatt viktige skritt mot mer bærekraftige og miljøvennlige trafikkløsninger.

Får vi også på plass til ekspressykkelvei fra Lillestrøm og Lørenskog ned til Oslo sentrum, og en del tilsvarende nødvendige prioriteringer, skapes det muligheter for å at Oslos østre bydeler kan unngå å bli kvalt av trafikk og at barna våre får den luftkvaliteten de har krav på. Dette krever at politikerne nå tar ansvar og gjør det som er nødvendig og prioriterer for fremtiden!

Jon Julius Sandal, BU-representant Grorud, Miljøpartiet De Grønne

Øyvind Solum, fylkesleder og fylkestingsrepresentant Akershus, MDG

Finn Dyrkorn, leder Stovner MDG,

Leif Ingholm, leder Gamle Oslo MDG og BU-representant i Gamle Oslo.

Innlegget ble først publisert i Akers Avis Groruddalen 11. mai 2016.