Ungdom, mangfold og integrering

Groruddalen har et stort mangfold og den høyeste andelen ikke-vestlige innvandrere med bakgrunn fra ca. 170 forskjellige land. Dalen har fått et ufortjent rykte som et problemområde og i mediene har det ofte vært fokus på utfordringer knyttet til integrering og kulturforskjeller.

Jon Julius Sandal (Foto: CF-WESENBERG)
Jon Julius Sandal (Foto: CF-WESENBERG)

Utfordringene i Groruddalen er langt større og handler i all hovedsak om levekår og de sosiokulturelle forskjellene som har eksistert i Norge siden lenge før den ikke-vestlige innvandringen. Levekårsforskjeller rammer folk uavhengig av hudfarge og det kreves større innsats for å bekjempe fattigdom, arbeidsledighet og dårlig helse – og det kreves innsats for å bedre bomiljøer, skoler og barnehager i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at alle skal ha like muligheter til å bidra til fellesskapet. I dag finnes det mange strukturelle og sosiale hindringer for å komme inn på arbeidsmarkedet. MDG vil derfor fange opp ungdom og unge voksne gjennom utdanning, arbeid og alternative prosjekter som oppleves relevant og givende. De Grønne vil sikre at flere innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet ved at personer med svake norskkunnskaper får tilgang til yrkesrettede norskkurs.

Integrering handler ikke kun om innvandring av mennesker fra ulike kulturer, men om et inkluderende samfunn der alle kan føle seg verdsatt for hva de er, uavhengig av etnisitet, funksjonsevne, seksualitet eller sosial bakgrunn.

Kommunikasjon, utdanning og deltakelse i arbeidslivet er nøkkelen til inkludering og deltakelse. MDG vil derfor gi elever med svake norskferdigheter tilpasset opplæring og at skoler med høy andel minoritetsspråklige elever skal få ekstra støtte til leksehjelp. Vi vil tilrettelegge for møteplasser på tvers av generasjoner. De Grønne har derfor programfestet at vi ønsker å utvide ordningen med Ung hjelper Eldre i samråd med Ungdomsrådet.

Gode nærmiljøer er viktige for barn og unge. Derfor sier De Grønne nei til Arbeiderpartiets og SVs planer om samlokalisering av bydelens ungdomsaktiviteter. MDG har programfestet at bydelens ungdomsråd skal involveres i alle saker som angår barn og unges oppvekst og at vi vil sikre lokale ungdomsklubber i nærmiljøet.

Et levende demokrati er en av grunnpilarene i grønn politikk. De Grønne mener at politiske prosesser skal være demokratiske, inkluderende, gjennomsiktige og mest mulig tilgjengelig for folk flest.

Som politiker vil jeg arbeide for gode lokale møteplasser og styrke innsatsen for rekruttering av nok kvalifiserte fagpersoner til barnehager og skoler og sikre ungdomstilbudene i nærmiljøet. Min holdning er at alle barn og unge i Oslo skal få likeverdig opplæring og ha trygge og gode oppvekstsvilkår, uavhengig av bosted, økonomi, sosial- og kulturell kapital.

Jon Julius Sandalbystyrekandidat og 1. kandidat til Grorud bydelsutvalg for Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Innlegget ble først publisert i Akers Avis Groruddalen onsdag 8. juli 2015.