Valgprogram for Groruddalen

Miljøpartiet De Grønnes Groruddalsprogram 2015-2019

Miljøpartiet De Grønnes Groruddalsprogram 2015-2019Dette er et felles valgprogram for groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Programmet er et supplement og en kortversjonen av Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Oslo. Osloprogrammet er et helhetlig valgprogram for Oslo med tydelig Groruddalsprofil og konkrete miljøtiltak for Groruddalen som bør leses i sammenheng med dette dokumentet.

« Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for å nå målet.

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur. »

Fra prinsipprogrammet

Nærmiljø og lokaldemokrati

Et levende demokrati er en av grunnpilarene i grønn politikk. For å være forpliktende må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, gjennomsiktige og mest mulig tilgjengelig for folk flest. Vår målsetning er et demokratisk og medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Miljøpartiet De Grønne er nærmiljøpartiet. Vi vil ha et Oslo som består av flere levende lokalsamfunn. For å oppnå dette vil vi styrke bydelenes handlingsrom og legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet. Miljøpartiet De Grønne ønsker å skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • gi mer makt til bydelene ved å styrke bydelenes handlingsrom, både politisk og økonomisk for å sikre grunnleggende velferdstjenester.
 • legge til rette for utvikling av nye møteplasser, parkområder og lokale torg der folk bor.
 • legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet.
 • utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelene mot ensomhet og psykiske lidelser.
 • støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet.
 • styrke brukermedvirkning i lokale planprosesser.
 • ha større åpenhet rundt budsjettprosesser.
 • videreføre Groruddalssatsingen.
 • at bydelenes ungdomsråd involveres i alle saker som angår barn og unges oppvekst.
 • at ansatte, pårørende og deres organisasjoner involveres i alle beslutninger som gjelder omorganisering i bydelenes tjenester og omsorgstilbud.

Samferdsel, luftforurensning, støy og klima

Groruddalen har store utfordringer knyttet til tungtransport, forurensing og støy. For å redusere plagene av dette vil Miljøpartiet De Grønne blant annet bygge ut kollektivtilbudet i dalen, gjøre Trondheimsveien til miljøgate og legge deler av E6 under lokk for å gi mer grøntareal og redusere forurensing og støy. Vi vil ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva og ruste opp bunnen av Groruddalen med moderne miljøvennlig boligbebyggelse.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • styrke kollektivtilbudet i Groruddalen med flere tverrgående ruter i dalen og utvide det nattlige kollektivtilbudet med flere kvelds­ og nattruter på t-banen.
 • forby bruk av dieselbiler innenfor Oslo fra og med 2016 på dager hvor det er varslet høy luftforurensing.
 • bygge grønne lokk over deler av E6 for å redusere forurensning og støy og for å gi mer grøntareal og mulighet for boligbygging langs og over E6.
 • begrense tungtrafikken fra Huken pukkverk gjennom bomiljøene på Ammerud og Grorud.
 • bygge den påtenkte tverrgående t­banelinjen mellom Økern og Furuset.
 • forlenge t­banelinje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus og på sikt videre til Lillestrøm.
 • bygge sykkelveier som mest mulig adskiller syklistene fra andre trafikanter, og fjerne hindringer og dårlige løsninger som i dag gjør det vanskelig for mange å bruke sykkel som førstevalg for transport.
 • utvide bysykkelordningen til Groruddalen.
 • etablere klimaregnskap på bydelsnivå.
 • at bydelene skal velge null- eller lavutslippsalternativer i alle sine innkjøp der dette er mulig.
 • ha gode bytteordninger og tilrettelegging for gjenbruk med lokale byttehjørner.
 • arbeide sammen med dagligvareforretningene i bydelene om reduksjon av matkasting.
 • av bydelenes enheter skal miljøsertifiseres.
 • alle bydelenes tjenestebiler skal være skiftet ut med el-biler innen 2017.
 • bydelene skal i størst mulig grad velge kortreist mat, materialer og tjenester.
 • at nye næringsbygg som etableres i bydelene minst skal dekke sitt eget energibehov.
 • pålegge Hafslunds fjernvarmeanlegg på Haraldsrud en reduksjon av NOX utslipp og svevestøv.
 • stoppe den påtenkte helikopterlandingsplassen ved Veitvet skole.

Natur, marka og grønne lunger

Miljøpartiet De Grønne vil bevare Marka som natur- og friluftslivsområde og vi vil aldri forhandle bort Marka i et eventuelt byrådssamarbeid. Miljøpartiet De Grønne ønsker å etablere nasjonalpark i Østmarka og gjøre Lillomarka til naturreservat. Bevaring av markagrensa er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet.

Grøntarealer og parker bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og vannavrenning. Grønne lunger fremmer aktivitet og livskvalitet, skaper trivsel, gir psykisk og fysisk velvære og skaper rom for rekreasjon og samvær. Grønn politikk handler ikke bare om å skjerme og bevare naturen, men også om å ta naturen i bruk og skape levende lokalsamfunn hvor det er godt å leve for alle.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • sikre markagrensa og verne eventyrskoger i Marka og bevare Ravnkollen mot utbygging.
 • ta vare på naturmangfoldet langs Alnaelva med sammenhengende grøntdrag gjennom hele Groruddalen og i størst mulig grad få samtlige bekker og andre vassdrag opp i dagen.
 • etablere nasjonalpark i Østmarka og utrede muligheten for Lillomarka som naturreservat.
 • ruste opp bunnen av Groruddalen med moderne miljøvennlig boligbebyggelse.
 • bevare grønne lunger som er viktige for dyr og biologisk mangfold, som ved Alnaelva og Ulven byskog.
 • sette opp flere permanente fellesgriller og ha forbud mot engangsgriller i parker og friområder.
 • legge til rette for hageparseller i nærmiljøet.
 • bruke urban dyrking og annen frivillig aktivitet for å skape økt kontakt og forståelse på tvers av kultur, alder og livssituasjon.
 • at bydelene skal verne om og fremme urban matproduksjon på eksisterende grøntareal og ta i bruk ubrukt areal, jord og tak.
 • legge til rette for kommunale dugnader for rydding i parker og vedlikehold av stier og grøntarealer.
 • etablere tiltak for bier og humler.
 • ha flere søppelkasser der folk ferdes, spesielt på friluftsområder og langs turveiene i marka.
 • bevare gårdene i Groruddalen som levende møteplasser på tvers av generasjoner, der barn og voksne kan komme i kontakt med dyr.

Resirkulering og gjenbruk

I Oslo og resten av Norge har befolkningen et høyere forbruk av ikke-fornybare ressurser enn det som er bærekraftig. Bydelene kan spille en viktig rolle i å redusere dette ved å legge til rette for resirkulering og gjenbruk. Miljøpartiet De Grønne vil tilrettelegge for økt gjenbruk i bydelene, både gjennom eksisterende gjenbruksstasjoner og nye ordninger.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • innføre kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og næringsbygg, med skoler som prioritert satsningsområde.
 • utvide og styrke ordningen med minigjenbruksstasjoner.
 • legge tilrettelegge for at bedrifter, organisasjoner, offentlige enheter og enkeltpersoner kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem.
 • legge til rette for reparasjonsverksteder, gjør-det-selv-verksteder og lignende møteplasser for miljøvennlig aktivitet og gjenbruk.
 • Sette opp flere permanente fellesgriller og innføre flere ordninger for utlån av griller og sportsutstyr i byens parker, etter modell fra Grünerløkkas Nyttig Park.
 • at gjenbruk, vedlikehold, miljøkriterier, kvalitetskriterier og etiske kriterier legges til grunn for offentlige innkjøp.

Forebygging og helse

For å opprettholde en god folkehelse kreves satsing på forebygging framfor kun behandling. Gjennom en grønn og aktiv livsstil kan både helse og livskvalitet forbedres. Den beste medisinen er forebygging og gode helsefremmede tilbud i nærmiljøet. Det innebærer flere lavterskeltilbud, økt fokus på psykisk helse, og mer oppsøkende virksomhet blant ressurssvake grupper. Miljøpartiet De Grønne vil videreføre og styrke ordninger som sikrer livskvaliteten til unge og eldre i bydelene. Dette innebærer å satse på forebyggende tiltak og frivillighet, kultur og idrett. Vi vil sikre at sykehjemsplasser er tilgjengelige til alle som trenger det.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.
 • styrke bydelenes helsestasjoner og utvide tilbudet for ungdom.
 • styrke tiltak som har fokus på bedre folkehelse og forebygging av livsstilssykdommer, som frisklivssentraler og idrettsklubber.
 • styrke fysioterapeuttilbudet i bydelene.
 • styrke svømmetilbudet til bydelenes befolkning.
 • styrke skolehelsetjenesten.
 • øke antall faglærte eller høyskoleutdannede i eldreomsorgen og hjemmetjenesten.
 • at eldre pasienter, så langt det er mulig, skal slippe å måtte bytte sykehjem eller avdeling.
 • sørge for at pårørende får nødvendig støtte i sine omsorgsroller.
 • styrke oppsøkende tjenester i psykisk helse og rusomsorg og støttetiltak til pårørende.
 • støtte opp om frivillige helsefremmede tiltak som Kvinner i aktivitet (KIA) .

Aktiv og sosial alderdom

Flere eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og dette må legges til rette for. De Grønne vil styrke sosiale tiltak, og tiltak som oppfordrer til fysisk aktivitet, særlig i områder med mange eldre minoritetspersoner.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • øke fleksibiliteten i hjemmetjenesten.
 • styrke sosiale tilbud og tilbud om fysisk aktivitet for eldre.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv gir livskvalitet og helse. Miljøpartiet De Grønne vil derfor legge til rette for idrett, mosjon, lek og friluftsliv.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • åpne skoleanleggene for aktiv bruk utenfor skoletiden.
 • ha treningsapparater i parker og nær turløyper tilpasset ulike aldersgrupper.
 • ivareta byens løkker for frie aktiviteter og ballspill.
 • støtte organisert breddeidrett og sørge for at slike tilbud er tilgjengelig for alle.
 • gjennomføre et sykkelløft for byens skolebarn. Vår ambisjon er at alle skolebarn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen.
 • sikre at det opprettes hundejorder i alle bydeler, der dette er praktisk mulig.
 • sikre driften av Alna ridesenter.
 • realisere flerbrukshallen på Grorud.

Oppvekst og danning

Miljøpartiet De Grønne er oppvekstmiljøpartiet. Vi ønsker trygge og gode oppvekstsvilkår for alle barn, uavhengig av bosted, økonomi, sosial- og kulturell kapital. For at alle barn skal få likeverdig opplæring vil vi styrke innsatsen for rekruttering av nok kvalifiserte fagpersoner til barnehager og skoler. Miljøpartiet De Grønne vil styrke bydelenes fagsentre, sikre bemanningsnormen for barnehagene og øke pedagogtettheten, samt sikre et mangfoldig fritids- og kulturtilbud for barn og unge, etablere bydelsnære kulturmøteplasser og sikre lokale ungdomsklubber.

Barnehagen

Miljøpartiet De Grønne ønsker større voksenkontakt i barnehagen som sikrer barna god omsorg, trygghet, utvikling og danning. For å oppnå dette vil vi sikre bemanningsnormen og øke pedagognormen i alle byens barnehager. Vi vil styrke bydelenes fagsentre for å sikre at barn med svake norskferdigheter og vedtak om tilrettelagt opplæring, nedsatt funksjonsevne eller andre spesielle behov får et relevant tilbud.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • sikre bemanningsnormen og øke pedagogtettheten i bydelenes barnehager.
 • sikre at søsken får plass i samme barnehage.
 • ha flere barnehager med fokus på natur, friluft og miljø.
 • sikre større voksenkontakt og faglig planlegging.
 • ha styreren tilbake i barnehagen.
 • at det settes inn tiltak for å få ned sykefraværet i barnehagene.
 • at det settes inn vikar fra første sykefraværsdag.
 • ha gratis kjernetid i barnehagen.

Den gode skolen

Miljøpartiet De Grønne vil sikre en god skolehverdag for alle osloelever og et solid fundament for framtida i form av kompetente, reflekterte og aktive medborgere, medmennesker, arbeidstagere eller næringsdrivende. Alle elever har krav på like god opplæring og et godt psykososialt læringsmiljø uavhengig av hvilken skole de går på.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • at skoler med høy andel minoritetsspråklige skal få ekstra støtte til leksehjelpordningen.
 • sikre elevers mulighet til å gå på nærskolen, og rett til å gå på samme skole som sine søsken.
 • gi elever med begrensede norskkunnskaper omfattende og tilpasset oppfølging, spesielt på de lavere trinnene.
 • sørge for at helsesøster er tilstede på skolen hver dag i 100 % stilling, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
 • sikre økt fokus på psykisk helse i skolehelsetjenesten, samt jobbe for et tettere samarbeid mellom skolehelsetjenesten og eksterne tjenester som BUP og Barnevernet.

Ungdom, danning og fritid

Alle barn og unge skal få et godt tilbud om kreativ utfoldelse. Vi vil styrke kulturskoletilbudet i Oslo, slik at vi unngår lange ventelister, og får et tilbud alle har råd til. I det grønne Oslo skal alle få et godt kulturtilbud uavhengig av hvor de bor eller hva foreldrene deres tjener.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • at bydelenes ungdomsråd involveres i alle saker som angår barn og unges oppvekst.
 • sikre lokale ungdomsklubber i nærmiljøet.
 • videreføre støtten til lokale festivaler for barn og ungdom.
 • legge til rette for kulturtilbud der alkoholsalg ikke er en forutsetning for lønnsom drift.
 • sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og andre organiserte frivillige kulturaktiviteter.
 • sikre fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede.

Kultur og frivillighet

Frivillighet og kultur er viktige kilder til et levende lokalsamfunn og økt livskvalitet for den enkelte. I dag finnes det meste av Oslos underholdningstilbud i sentrum. Kortreiste kunst- og kulturopplevelser og aktivitet styrker nærmiljøet, øker lokal tilhørighet og kan bidra til mindre transportbehov.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • prioritere frivillighetsmidlene på bydelenes budsjett.
 • sikre bydelenes frivillighetssentraler.
 • sikre videreføring av støtte til gratis- og rusfrie kulturfestivaler som Granittrock, Bjerkefestivalen og Furusetfestivalen.
 • sikre øvingslokaler for bydelenes korps og kor og andre frivillige kulturaktiviteter.
 • realisere kino i Groruddalen.
 • videreføre driften av Fyrhuset musikkverksted og Stovner Rockefabrikk
 • sikre støtten til Nysirkus Bjerke.
 • sikre kulturtilbud til eldre som bor på institusjon.

Bibliotekene

Miljøpartiet De Grønne vil sikre bibliotekene i Groruddalen, og styrke folkebibliotekenes rolle som lokale møteplasser.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • opprettholde samtlige folkebibliotekfilialer i Oslo.
 • videreutvikle bibliotekene som en møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser, blant annet ved å sikre tilstrekkelig bemanning.
 • øke grunnstøtten og ressursene til utlånsmateriell ved filialene.

Integrering

Oslo er en mangfoldig og raus by hvor det multikulturelle aspektet er en styrke og en viktig verdi. Dette må vi bygge videre på og sørge for å være en by hvor alle har like muligheter og opplever at de får bidra til fellesskapet. I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge, deriblant systematisk barnefattigdom og hindringer for å komme inn på arbeidsmarkedet. Personer som faller utenfor arbeidslivet sliter ofte med å komme seg inn igjen. Slik skapes en ond sirkel.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • sikre at flere innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet ved at personer med svake norskkunnskaper får tilgang til flere typer yrkesrettede norskkurs.
 • at ungdommer med minoritetsbakgrunn i særskilt grad skal følges opp om de dropper ut av videregående skole, for å bidra til at de kommer seg inn på arbeidsmarkedet og får en aktiv og deltakende rolle i samfunnet.
 • at skoler med høy andel minoritetsspråklige skal få ekstra støtte til leksehjelp. Dette kan gjøres i samarbeid med både skoler og lokale frivillige aktører.
 • skalere opp satsningen på entreprenørskap og jobbskaping blant innvandrere ved å utvide tilbudene ved Flerkulturelt Etablerersenter i Groruddalen.
 • i størst mulig grad fange opp ungdom og unge voksne gjennom utdanning, arbeid eller alternative prosjekter som oppleves som relevante og givende.
 • utvide ordningen med Ung hjelper Eldre i samråd med Ungdomsrådet, samt etablere en egen nettside for jobbtilbud til ungdom. 

Trygghet

Oslo skal være en trygg by for alle sine innbyggere. Den beste måten å unngå kriminalitet på er å forebygge det. Miljøpartiet De Grønne vil at nærmiljøet skal være trygt og godt å bevege seg rundt i og vil ha god belysning på gangveier, parker og møteplasser.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • videreføre SaLTos forebyggende arbeid gjennom å styrke samarbeid mellom politi, skole, barnevernstjeneste og andre aktører.
 • støtte forebyggende og oppsøkende tiltak som Natteravntjenesten.
 • ha bedre opplyste parker.
 • styrke informasjonsarbeidet i skolen og på offentlige arbeidsplasser om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • ha økt opplæring i flerkulturell kompetanse i helsevesenet, politiet, blant sosialarbeidere og lærere.
 • øke opplæringen i helsevesenet og politiet om voldtekt og vold i nære relasjoner.

Ekstremisme

I et nytt verdensbilde hvor terror kan skje midt i blant oss, er det viktigste å arbeide forebyggende. Radikalisering starter ofte med sosialt utenforskap og en jakt på tilhørighet og fellesskap. Det er viktig å fange opp faresignaler i tide og ha hensiktsmessige løsninger for å følge opp de det gjelder.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • i størst mulig grad fange opp ungdom og unge voksne gjennom utdanning, arbeid eller alternative prosjekter som oppleves som relevante og givende.
 • ha dialogmøter om ekstremisme etter modell fra Ungdomsrådet i bydel Grorud.
 • starte prosjekt med lokal forebyggingskoordinator med fokus på ekstremisme i hver bydel.
 • utvikle exit-strategier for å hjelpe folk med å komme seg ut av ekstremistiske miljøer.