Vil bevare ungdomsklubbene i nærmiljøene

Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne er Fyrhuset musikkverksted foreløpig sikret fra å bli samlokalisert med Ammerudklubben.

Jon Julius Sandal (Foto: CF-WESENBERG)
Jon Julius Sandal (Foto: CF-WESENBERG)

I møte i Grorud bydelsutvalg 18. juni fikk Miljøpartiet De Grønnes representant Jon Julius Sandal (MDG) et enstemmig bydelsutvalg med på å stoppe planene om å flytte Fyrhuset musikkverksted til Ammerudhellinga 47. Samtidig gikk et flertall av partiene etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV inn for å legge ned ungdomsaktiviteter i neste periode. I et vedtak i Mangfold, oppvekst og kulturkomiteen 10. juni ønsker Ap og SV å samlokalisere bydelens ungdomsaktiviter «når Grorudhallen er realisert vil BU flytte ulike ungdoms- og kulturaktiviteter dit».

De Grønnes forslag om at realisering av Grorudhallen ikke kan gjøres på bekostning av bydelens eksisterende ungdomstilbud ble nedstemt av SV, Ap, H og Frp. Det betyr at SVs og Arbeiderpartiets vedtak i Mangfold, oppvekst og kulturkomiteen om å «flytte ulike ungdoms- og kulturaktiviteter» fortsatt er aktuelt om disse to partiene får flertall alene i bydelsutvalget i neste periode.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over at flertallet ikke støttet (hele) forslaget. Det betyr at det finnes et flertall i dagens bydelsutvalg som er villig til å legge ned lokale ungdomsklubber. Miljøpartiet De Grønne har programfestet at vi vil sikre lokale ungdomsklubber i nærmiljøet. Nedleggelse av ungdomsaktiviteter bør ikke være en forutsetning for å realisere Grorudhallen, sier Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.

Les mer i Akers Avis Groruddalen: Fyrhuset blir foreløpig videreført.

Miljøpartiet De Grønne er nærmiljøpartiet og ønsker at bydelenes ungdomsråd involveres i alle saker som angår barn og unges oppvekst. De Grønne går til valg på å sikre lokale ungdomsklubber i nærmiljøet.

– Miljøpartiet De Grønne ønsker å realisere Grorud flerbrukshall. Problemet er at Arbeiderpartiet og SV legger det inn som en premiss at ungdomstilbud skal legges ned for å få realisert Grorudhallen. De Grønne mener at bydelen trenger flere møteplasser, ikke færre, sier Jon Julius Sandal.

Les: Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Groruddalen 2015-2019.

Jon Julius Sandals (MDG) innlegg under behandling av saken i bydelsutvalgets møte 18. juni:

«I saksframlegget foreslår administrasjonen samlokalisering av Fyrhuset musikkverksted i Ammerudhellinga 47. Dette har et enstemmig Ungdomsråd med solide og gode argumenter ytret seg i mot. Samtidig er Fyrhuset en av ungdommenes prioriterte saker fra Grorud Ungdomskonferanse 2015. Etter bydelsutvalgets vedtak tidligere i vår har bydelen allerede satt i gang oppussing av lokalene, blant annet med lyssetting av gangstien, trapp til den øvre etasjen og utbedring av toalettforholdene.

Fyrhuset musikkverksted er en del av aktiviteten rundt Nordtvet Gård og brukes i dag av mellom 80-100 ungdommer. Ungdomsrådet påpeker blant annet at Fyrhuset har en egen identitet, er fylt med historie og kultur og at ungdom over flere år har opparbeidet sterk tilknytning til huset og gården.

Ved å legge ned ungdomsaktiviteten på Nordtvet vil bygget bli stående tomt og aktiviteten vi har der i dag mellom gårdsplassen, musikkverkstedet og lydstudioet i Kalbakkenklubben vil forsvinne. Bydelen trenger ikke flere tomme kommunale bygg som forfaller, – snarere flere gode møteplasser i nærmiljøene. Spesielt viktig er det med ungdomstilbud innenfor barnas nærmiljø, de er kjent med og har tilhørighet til, og som kan besøkes til fots og med sykkel.

I møte i Mangfold, oppvekst og kulturkomiteen 10. juni vedtok Arbeiderpartiet sammen med SV at «BU forutsetter at en eventuell oppgradering av Ammerudhellinga 47 ikke forsinker realiseringen av Grorud Flerbrukshall», og at «når Grorudhallen er realisert vil BU flytte ulike ungdoms- og kulturaktiviteter dit». Det siste kan jeg ikke slutte meg til.

Bydel Grorud har i dag et mangfoldig og velfungerende ungdomstilbud i nærheten av der ungdommen bor. Bydelens ungdomsklubber er viktige møteplasser i barnas nærmiljø og fungerer godt som forebyggende tiltak og integreringsarena der ungdom med ulik bakgrunn blir kjent gjennom kreativitet og felles aktiviteter.

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har begge satt av penger i sine alternative budsjetter til å realisere Grorud flerbrukshall. Miljøpartiet De Grønne har også programfestet at vi vil realisere Grorud flerbrukshall og at partiet vil styrke bydelenes økonomiske og politiske handlingsrom. Det handler om politisk vilje og jeg tror at et nytt flertall til høsten vil prioritere bydelene bedre enn dagens politiske flertall. Nedleggelse av ungdomsaktiviteter bør derfor ikke være en forutsetning for å realisere Grorudhallen og jeg er overbevist om at det ikke vil være problemer med å fylle en framtidig Grorudhall med aktiviteter. Bydelen trenger flere møteplasser, som vil kunne huse ulike kommunale og frivillige aktiviteter for unge og eldre.»

MDG fremmet følgende vedtak til saken:

  1. Bydelsutvalget støtter ikke forslaget om å flytte Fyrhuset musikkverksted til Ammerudhellinga 47 og ber om at planene om samlokalisering av Fyrhuset med Ammerudklubben tas ut av planene. (enstemmig vedtatt)
  1. Bydelsutvalget vil bevare mangfoldet i ungdomstilbudene. En oppgradering av Ammerudhellinga 47 og framtidig realisering av Grorudhallen kan ikke gjøres på bekostning av bydelens eksisterende ungdomstilbud. (falt. MDG og R stemte for, Ap, SV, Frp og H stemte i mot)